Biesiada Miodowa w Kurowie


REGULAMIN

XXI Biesiady Miodowej w Kurowie organizowanej na wyznaczonym terenie założenia dworsko parkowego w Kurowie 10, 18-204 Kobylin BorzymyNa podstawie:
 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 194);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

ustalam następujące zasady zachowania się osób obecnych na wydarzeniu XXI Biesiada Miodowa w Kurowie (zwanym dalej Imprezą) organizowanym w dniach 28.08.2021 r. – 29.08.2021 r. w godz. 11.00-19.00

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 2. Impreza jest organizowana pod nazwą XXI Biesiada Miodowa w Kurowie.
 • 3. Organizatorem imprezy jest Starostwo Wysokomazowieckie, Gmina Kobylin Borzymy i Narwiański Park Narodowy.
 • 4. Impreza organizowana jest w dniach 28.08.2021 r. – 29.08.2021 r. w godzinach od 11:00 do 19:00.
 • 5. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 • 1. Wstęp na Imprezę jest wolny.
 • 2. W imprezie może uczestniczyć 250 osób (do limitu osób nie są wliczane osoby zaszczepione przeciwko COVID -19).
 • 3. Osoby zaszczepione mają obowiązek okazania przy wejściu zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID - 19.
 • 4. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 • 5. Każdy uczestnik Imprezy ma obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem na teren imprezy.
 • 6. Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych z występowaniem COVID-19, w szczególności zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami Imprezy lub w przypadku braku możliwości w zachowaniu dystansu zasłaniania ust i nosa.
 • 7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 • 8. Zakazane jest: niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń, pojazdów i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy; jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy; niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy oraz poruszanie się poza miejscami ku temu wyznaczonymi.
 • 9. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, własnych napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 • 10. Zakazuje się wprowadzania psów.
 • 11. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za szkody na osobie lub mieniu powstałe wskutek działania lub zaniechania innych uczestników Imprezy.
 • 12. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
 • 13. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wszystkie osoby decydując się na udział w Imprezie wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku swojego lub swoich podopiecznych w przypadku osób małoletnich w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • 14. Wizerunek Uczestnika Imprezy może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora). Wizerunek Uczestnika Imprezy nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych Uczestnika.
 • 15. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 16. Uczestnicy Imprezy odpowiedzialni są za wszelkie szkody powstałe z ich działania lub zaniechania.
 • 17. Uczestnictwo w Imprezie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 • 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na profilu Organizatora FB.
 • 20. Regulamin dostępny jest do zakończenia Imprezy na profilu Organizatora FB oraz przy wejściu na teren imprezy.

Regulamin XXI Biesiady miodowej - *docx


 • 25 lipca 2021

  Regulamin XXI BM w Kurowie.

  więcej »

 • 25 czerwca 2021

  Serdecznie zapraszamy gospodarstwa pszczelarskie do przesyłania karty zgłoszenia pisemnie, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej...

  więcej »